Barion Pixel
Magánegészségügyi szolgáltatások elérhető áron!

LMDOKI MOBIL ALKALMAZÁS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Hatályba lépés: 2022.09.01.

Hatályos: visszavonásig

Az LMDOKI rendszer általános szerződési feltételek szabályzata (továbbiakban: Szabályzat /ÁSZF) az LMDOKI Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett LMDoki mobil applikáció/alkalmazás és online időpont foglalási rendszer (továbbiakban: LMDoki alkalmazás) szolgáltatásának részleteit, díjait és működését tartalmazza.

1. DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: Az LMDoki Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely szolgáltatását a tulajdonában lévő mobil alkalmazásban nyújtja. 

Szolgáltató adatai:
Neve: LMDoki Kft.
Székhelye: 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/A
Nyilvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 16-09-018805
Adószáma: 27073418-2-16
Elérhetősége: info@lmdoki.hu
Telefon: +36 30 5359639

Orvos: az a megfelelő szakvizsgával, egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és orvosi kamarai tagsággal rendelkező természetes személy, vagy ilyen orvos személyes közreműködésével szolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató társaság, amely a Szolgáltatóval megbízási, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban áll.

Felhasználó: az a magánszemély, aki saját nevében vagy más nevében a Szolgáltató tulajdonában lévő LMDoki alkalmazáson keresztül Partnerhez időpontot foglal.

Fél, Felek: A Szolgáltató és a Felhasználó külön-külön Fél, együttesen: Felek

Egészségügyi szolgáltató(k): A Szolgáltató azon szerződött partnere(i), akihez a Szolgáltató rendszerén keresztül a Felhasználó időpontot tud foglalni az adott Egészségügyi szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra. 

Alkalmazás: A Szolgáltató által fejlesztett LMDoki mobil applikáció/alkalmazás és annak webes felületei és adminisztrációs rendszerének egésze.

Weboldal: a www.lmdoki.hu domain alatt működő internetes oldal.

Szolgáltatás: A Felhasználó a regisztrálással és az LMDoki alkalmazás használatával szerződéses kapcsolatba kerül a Szolgáltatóval, majd az időpont foglalás alkalmával szerződéses jogviszonyt hoz létre az Egészségügyi szolgáltatóval és a vele szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló Orvossal és egyéb egészségügyi szakdolgozóval (gyógyszerész, ápoló, gyógytornász, stb.).

Az LMdoki alkalmazás a felhasználó foglaláskor megadott adatait és a választott szolgáltatás és időpont részleteit továbbítja az Egészségügyi szolgáltató felé, valamint lehetőséget biztosít mind a Felhasználónak, mind pedig az Egészségügyi szolgáltatónak, hogy a foglalás részleteit és a megadott felhasználói adatokat módosítsa vagy törölje.

Egészségügyi szolgáltatás: A Szolgáltató rendszerén keresztül elérhető, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Egészségügyi szolgáltatók által biztosított, az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről által definiált szolgáltatás.

Szolgáltatás igénybevételének módja: Szolgáltató által üzemeltetett LMDoki alkalmazáson keresztül,  regisztrációt követően történő időpontfoglalással.

Foglalási díj: Felhasználó által igénybe kívánt venni egészségügyi szolgáltatás időpontjának  foglalási díja, amelynek online kifizetése az időpontfoglalás feltétele.   

Kredit: A foglalási díj fizetésének gyorsításához és egyszerűsítéséhez kredit vásárolható vagy kupon váltható be.

Kupon: A Felhasználók részére az Alkalmazásban készített és ott beváltható, kedvezményre jogosító 13 jegyű kód.

Meghívó: Regisztrált felhasználók (Ajánló) e-mailes meghívót küldhetnek ismerőseiknek (Meghívott) az Alkalmazás ajánlásával.

Hirdetés: Az Alkalmazásban megjelenő internetes linket tartalmazó képes hirdetés.

2. ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF 2022.06.18. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban.

Az ÁSZF hatálya kiterjed az LMDoki alkalmazás és weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Feleknek tekintjük a Szolgáltatót és a Felhasználót.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre, amely nem helyettesíti az írásban megkötött szerződést, csak akkor, ha az az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak megfelel. E jogszabály akkor tekinti írásbeli szerződésnek a dokumentumot, amennyiben az fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel van ellátva. Tekintettel arra, hogy a felek között elektronikus formában létrejött szerződések ennek a kritériumnak nem tudnak megfelelni, így azok ráutaló magatartással megkötött szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó.

Felhasználó az LMDoki alkalmazás és weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az applikációban/alkalmazásban vagy a weboldalon történő regisztrációval, elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

Szolgáltató feladata, hogy a Felhasználó részére biztosítsa a Szolgáltatást, miután a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget az LMDoki Kft., mint adatkezelő továbbá adatfeldolgozó partnerei és munkatársai kizárják.

Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos terjesztési a jogot az LMDoki alkalmazás és weboldal, valamint azok teljes tartalma és a külön-külön a tartalmának egyes részei vonatkozásában. A Szolgáltató engedélye szükséges az alkalmazás és weboldal, azok tartalma harmadik személyek általi bármely felhasználásához. A Szolgáltató engedélyének megadása esetén az engedélyt kérő az alkalmazáson köteles feltüntetni a Szolgáltató nevét. Az engedély nélküli bármely felhasználás esetén a Szolgáltatónak joga van kötbért kikötni, amelynek felső határa 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az LMDoki alkalmazás és weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be. A „vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek jelen Szerződés aláírását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetűek, hogy azok bekövetkeztét a Felek nem látták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli eseménynek körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet.

A Felhasználó bármikor törölheti regisztrált adatait a LMDoki alkalmazásból, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését, és a szerződés megszüntetését a Szolgáltatótól. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött felhasználói profilt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

4. LMDOKI ALKALMAZÁS HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

Szolgáltató az általa üzemeltetett LMDoki alkalmazáson keresztül időpont foglalási szolgáltatásokat nyújt a Felhasználói és szerződött Partnerei részére.

A Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó kiválasztja a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Egészségügyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül azt, melyre időpontot kíván foglalni. A szabad időpont kiválasztását követően regisztrál a rendszerbe. Amennyiben már meglévő regisztrációval rendelkezik, akkor belép a felhasználói fiókjába. Szolgáltató a regisztrációkor megadott felhasználói adatokat továbbítja az Egészségügyi szolgáltató partnere felé a Felhasználó által kiválasztott szabad időponttal. 

A Szolgáltató az által üzemeltetett LMDoki alkalmazáson keresztül történő időpontfoglalások eredményeképp létrejövő személyes egészségügyi szolgáltatások minőségéért és az ellátások szakszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

B. REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs folyamatot a Felhasználó kezdeményezi az LMDoki alkalmazás szolgáltatásainak első igénybevétele alkalmával. A regisztráció első lépéseként a Felhasználó megismeri és elfogadja a LMDoki alkalmazás használatának Általános Szerződési feltételeit, illetve megadja e-mail címét és használandó jelszavát. 

A saját e-mail címmel történő regisztrációt követően az LMDoki alkalmazásban történő időpontfoglaláshoz a  Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia:

 1. Felhasználó vezetékneve
 2. Felhasználó keresztneve
 3. Felhasználó e-mail címe
 4. Felhasználó telefonszáma
 5. Felhasználó születési helye
 6. Felhasználó születési dátuma
 7. Felhasználó édesanyjának neve
 8. Felhasználó TAJ száma (ennek hiányában igazolvány száma)
 9. Felhasználó lakcíme/számlázási címe 
 10. Felhasználó hozzátartozójának adatai, amennyiben a felhasználó nem magának foglal
C. ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS IGÉNYBEVÉTELE

Felhasználónak lehetősége van a LMDoki alkalmazáson keresztül Egészségügyi szolgáltatóhoz online időpontot foglalni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online foglalási rendszer használatával hozzájárulását adja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében rögzített adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően Szolgáltató a Felhasználó személyes és egészségügyi adatait továbbítsa az adott (ahová a Felhasználó az időpontot foglalta) Egészségügyi szolgáltató felé, annak érdekében, hogy a foglalás az Egészségügyi szolgáltató medikai rendszerében rögzítésre kerüljön. Egészségügyi szolgáltató és Szolgáltató szerződéses viszonyban vannak egymással, melyben az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállalnak a személyes adatok hatályos jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.

Abban az esetben, ha a felhasználó nem a saját részére foglal időpontot, úgy kötelező írásos meghatalmazással rendelkeznie attól a személytől, akinek az időpontot foglalja, vagy bizonyítania szükséges, hogy akinek az időpontot foglalta, azzal egyenes ági közvetlen rokonságban van. A meghatalmazás hiányából fakadó esetleges jogkövetkezményekért a Felhasználó felelős.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét a foglalt időpontok alkalmával a Felhasználó által az Egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett ellátások minőségének és az ellátásokból eredő esetleges jogviták vonatkozásában.

Foglalás biztosítás

Az LMDoki alkalmazásban az esetek többségében az Egészségügyi szolgáltató az időpontfoglalás véglegesítéséhez kedvezményes szolgáltatási árat kínál fel. A kedvezményes szolgáltatási árú időpont  igénybevételének feltétele, hogy Felhasználó az egyes időponthoz meghatározott foglalási díjat fizessen Szolgáltató részére. A foglalási díj fizetése az időpontfoglalás véglegesítését követően kizárólag online történik két módon: 

 • Online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül.
 • Kredittel a Felhasználó kredit egyenlegéből, amennyiben annak egyenlege a fizetendő összeget eléri.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kredit az LMDoki alkalmazásban a Kredit egyenlegem menüpontban vásárolható a 6. pontban felsorolt címletekben és kedvezményekkel. A kredit fizetésre használható, készpénzre nem váltható, és korlátlan ideig felhasználható. A felhasználói fiók törlésével a kredit egyenleg is törlésre kerül.

A beszedett foglalási díj a Szolgáltatóé, a foglalási díj nem kapcsolódik az Egészségügyi szolgáltató részére az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjhoz.

A foglalási díj csak abban az esetben kerül visszafizetésre, ha az Egészségügyi szolgáltató miatt nem kerül sor a lefoglalt egészségügyi szolgáltatásra.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a foglalt időponton nem jelenik meg, vagy azt határidőn belül nem mondja le, úgy Egészségügyi szolgáltatók jogosultak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó „meg nem jelenési díjat” a Felhasználótól kérni. 

A kedvezményes szolgáltatási díjról, a meg nem jelenési díjról és a lemondás feltételeiről az Egészségügyi szolgáltatók előzetesen, a foglalási rendszerben, valamint utólagosan a foglalás tényét megerősítő e-mailben is részletesen tájékoztatják a Felhasználót. A kedvezményes szolgáltatási díjak, meg nem jelenési díjak és a lemondás feltételei Egészségügyi szolgáltatónként változhatnak és eltérő tartalmúak, valamint összegűek lehetnek.

Időpontok visszaigazolása

Az online időpontfoglalási rendszer használatával lefoglalt időpontokról Szolgáltató minden esetben és legtöbb esetben az Egészségügyi szolgáltatók is visszaigazoló e-mailt küldenek a foglalás részleteivel.

Időpontok kezelése / lemondása

Felhasználónak lehetősége van a lefoglalt időpontjainak kezelésére és lemondására, mind az Egészségügyi szolgáltatók oldalán, mind pedig az LMDoki alkalmazásban. Az időpont lemondása esetén a foglalási díj nem kerül visszatérítésre.

D. FELHASZNÁLÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Felhasználó semmilyen körülmények között

 1. nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data-mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze.
 2. nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni.

A Felhasználó számára tilos a Szolgáltató által működtetett mobil applikáció/alkalmazás, weboldal, közösségi felületek (pl. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

 1. az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
 2. obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
 3. sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
 4. megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
 5. harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
 6. kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

Abban az esetben, ha a Felhasználóban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Felhasználói igény nem támasztható.

5. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatás célja, hogy segítse a Felhasználót, hogy az általa kiválasztott Egészségügyi szolgáltatóhoz online időpontot foglaljon, tőle szolgáltatást vegyen igénybe. Szolgáltató így semmilyen körülmények között nem felelős a szolgáltatás minőségéért és az abból eredő esetleges jogvitákért.

Valamennyi Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használja a LMDoki alkalmazást és annak valamennyi funkcióját.

Az LMDoki mobil applikáció/alkalmazás és weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi.

Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a mobil alkalmazáson és weboldalon található adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére a Felhasználót az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Felhasználó az LMDoki alkalmazásban és weboldalon található adatok értelmezésében kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az LMDoki alkalmazásban található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Szolgáltató a Szolgáltatásainak, valamint a weboldal működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért és egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért.

Az Egészségügyi Szolgáltatásért kizárólag az eljáró Orvos vagy Egészségügyi szolgáltató vállal felelősséget.

Időpontfoglalás esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellátás minőségéért, annak időbeni rendelkezésre tartásáért, valamint az azokból eredő esetleges jogvitákért. A Szolgáltató ebben az esetben egy közvetítő felületet biztosít, mely megkönnyíti a Felhasználónak az Egészségügyi szolgáltató által biztosított egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférést, azonban az ellátás minden tekintetében Egészségügyi szolgáltató tartoznak felelősséggel.

6. DÍJAK, SZÁMLAKIÁLLÍTÁS, KREDIT, KUPON, MEGHÍVÓ, HIRDETÉS

Egészségügyi szolgáltatás díja 

Az egyes szolgáltatások díját minden esetben az azt biztosító Egészségügyi szolgáltató szabja meg, melyről a Felhasználó a foglalási felületen tájékozódhat. Az egészségügyi szolgáltatás díja az egészségügyi szolgáltatás teljesítésének helyén az Egészségügyi szolgáltatónak fizetendő. A számlát minden esetben az adott szolgáltatást biztosító Egészségügyi szolgáltató állítja ki. 

Foglalási díj

Az LMDoki alkalmazásban történő időpontfoglaláskor fizetett foglalási díj mértéke az Egészségügyi szolgáltatás kedvezménye alapján automatikusan kerül meghatározásra és megjelenítésre a foglaláskor. A befizetett foglalási díjról, amennyiben az nem kreditből kerül kifizetésre, a megadott névre és címre automatikusan kiállításra és e-mailen elküldésre kerül a Billingó számlázó rendszerében kiállított számla.

Aktuális foglalási díjtáblázat (hatályos 2022.05.05-től)
DíjkategóriaFoglalás kedvezményeFoglalás díja (bruttó)
1.0 – 4.000 Ft490 Ft
2.4.001 – 7.000 Ft990 Ft
3.7.001 – 9.999 Ft1.490 Ft
4.10.000 – 14.999 Ft1.990 Ft
5.15.000 – 24.999 Ft2.990 Ft
6.25.000 Ft felett4.990 Ft
Kredit ára

Az LMDoki alkalmazásban az online fizetés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében kedvezményes kredit vásárolható 3 féle címletben, az alábbi feltételekkel:

 • 1 kredit = 1 forint
 • Kredit időpontfoglalási díj fizetésére használható fel.
 • Kredit készpénzre nem váltható, tehát nem váltható vissza.
 • Kredit korlátlan ideig használható a Felhasználó fiókjában.
 • Kredit nem mozgatható Felhasználói fiókok között.
 • Kredit egyenleg a Felhasználói fiók törlésekor törlésre kerül.
 • Kredit vásárlása Barion fizetéssel történik.
 • Kredit vásárlásáról számla készül a Billingó rendszerében.
 • Kupon is beváltható kreditre a kupon feltételeinek megfelelően.
 • Vásárolható kredit címletek és kedvezmények:
Fizetendő díj
(bruttó)
Kedvezmény
ajándék kreditek száma
Jóváírásra kerülő
kreditek száma
2000 Ft+10% = +200 kredit2.200 kredit
5000 Ft+14% = +700 kredit5.700 kredit
10.000 Ft+20% = 2.000 kredit12.000 kredit
Kuponok

Az LMDoki alkalmazás használatának ösztönzése érdekében kuponok kerülnek kiadásra. Minden kuponhoz tartozik egy százalék vagy érték összeg, beváltási időszak és beváltási korlátozás felhasználóra vagy kuponra korlátozva. A kuponkód 13 jegyű. Az alábbi kupontípusok kerülrek kiadásra:

 • Promóciós: Alkalmanként kiadott, kreditre beváltható, meghatározott Ft összegű, lejárati határidős, felhasználónként egyszer használható.
 • Regisztrációs: Időszakosan kiadott, kreditre beváltható, meghatározott Ft összegű, felhasználóként egyszer használható.
Meghívó

A regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van e-mailes Meghívót küldeni az LMDoki alkalmazáson keresztül. Amennyiben a Felhasználó ajánlaná az applikációt ismerőseinek, a Meghívásaim menüpontban lehet a Meghívott nevének és e-mail címének magadásával a meghívókat kiküldeni és a nyomon követni. A Meghívók kiküldésének aktuális feltételeiről az Ajánló a menüpontban, a Meghívott pedig a kiküldésre kerülő e-mailben kap írásos tájékoztatást.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Meghívó rendszerben bármikor korlátozásokat vezessen be, vagy azoknál a Felhasználóknál, akik nem rendeltetésszerűen használják a funkciót, azonnali hatállyal, értesítés nélkül letiltsa annak lehetőségét. Jelenleg egy felhasználónak legfeljebb 5 darab elfogadott meghívóval lehet kreditet gyűjteni.

Hirdetés

Az Alkalmazásban Hirdetések jelennek meg, amelyek internetes linket tartalmazó kép formátumú bannerek. A Hirdetéseket a banneren feltüntetésre kerülő Hirdetés felirat jelöli. A hirdetés tartalmával kapcsolatos bővebb információ a hirdetésre kattintva érhető el, ilyenkor a Felhasználó a hirdető weboldalára kerül navigálásra. Az Alkalmazásban Hirdetés csak a Szolgáltató ellenőrzését követően jelenhet meg, azonban a hirdetések tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató kijelenti, hogy az LMDoki alkalmazás és weboldal szerzői jogi mű. Ennél fogva a Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot a LMDoki alkalmazás tartalmának teljes egészére és minden részletére, a domain-névre és internetes reklámfelületeire, valamint a mobil applikáció/alkalmazás terjesztésére.

8. ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az ÁSZF 1. melléklete tartalmazza. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető továbbá a Megbízó weboldalán: www.lmdoki.hu oldalon.

9. FELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA

A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga és a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és m) pontja értelmében, amelyek az alábbiak:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben a másik Félnek átadott vagy egyéb módon a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására hozott adatokat, információkat, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem, a szerződés hatálya és érvényessége idején, illetve annak megszűnését követően is megőrzik, illetve azt saját maguk vagy harmadik személyek céljaira, vagy más módon nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon nem élhetnek vissza és ezzel összefüggésben az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit betartják. A Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettség saját maguk általi, vagy velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek, alkalmazottak vagy más személyek általi megszegéséből eredő károkért.

Amennyiben a Felek közötti együttműködéshez hozzátartozik bármilyen információ kiadása, a Felek kötelesek gondoskodni az információk helyességéről és megbízhatóságáról.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Felhasználókat köteles a változásról értesíteni. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.

11. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben a Felhasználónak a szerződéssel, a rendszer működtetésével, a Felhasználó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, kérjük, keresse fel a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken:

E-mail címen: info@lmdoki.hu
Telefonon: +36 30 535 9639
Levél útján: 5100 Jászberény, Alkotás u. 4/A.

A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket, kérdéseket, észrevételeket és panaszokat haladéktalanul kivizsgálja, és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül válaszol a Felhasználó az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse, de legkésőbb a beérkezést követő 30 napon belül. A Szolgáltató a panaszt elutasító írásos válaszát indokolni köteles, amelyet köteles legalább 5 évig őrizni és a hatóságnak megkeresése esetén bemutatni.

A Felhasználó panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefon: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Területi szerve:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.
Telefon : +36 56 795-165
E-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság többi területi szerveinek listája itt található: http://www.nfh.hu

Felhasználó panasza esetén a békéltető testülethez is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba 
Telefon: +36 20 373 2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: https://bekeltetes.hu/udvozlo

A panaszok elektronikus úton is benyújthatók a fogyasztóvédelmi hatóság részére ügyfélkapun keresztül a megfelelő űrlap kitöltésével, ami gyorsabb és költséghatékonyabb ügyintézést biztosít.

Az LMDoki Mobil Alkalmazás általános adatkezelési és felhasználási szabályzata ide kattintva olvasható.